8. จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น”

การย้ายถิ่น ใน พ.ศ. 2561 พบว่า มีจำนวนผู้ย้ายถิ่นทั้งสิ้น 5.69 แสนคน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 จากประชากรทั้งประเทศ ลดลงจาก 6.32 แสนคน หรือร้อยละ 0.9 ใน พ.ศ. 2560 โดยเป็นการย้ายถิ่นมาอยู่นอกเขตเทศบาล 3.03 แสนคน และในเขตเทศบาล จำนวน 2.66 แสนคน หากพิจารณาอัตราการย้ายถิ่นในแต่ละภูมิภาค พบว่า ภาคกลางมีอัตราการย้ายถิ่นสูงที่สุด คือ ร้อยละ 1.0 รองลงมา คือ ภาคเหนือและภาคใต้เท่ากัน ร้อยละ 0.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 0.7 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 0.4 ซึ่งกลุ่มวัยที่มีอัตราการย้ายถิ่นมากที่สุด คือ กลุ่มวัยเยาวชน 15-24 ปี ร้อยละ 1.7 รองลงมา คือ กลุ่มวัยผู้ใหญ่ 25-59 ปี ร้อยละ 0.9 และกลุ่มวัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอัตราการย้ายถิ่นต่ำที่สุด ร้อยละ 0.2 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้ย้ายถิ่นจะเป็นผู้มีงานทำ คิดเป็นร้อยละ 61.2 เมื่อจําแนกตามลักษณะอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริการและผู้จําหน่ายสินค้า คิดเป็นร้อยละ 25.8 ของจํานวนผู้ย้ายถิ่นที่มีงานทําทั้งหมด รองลงมา คือ ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 18.5 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 16.3 ผู้ปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ ร้อยละ 12.2 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือในด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง ร้อยละ 9.6 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ ร้อยละ 6.1 เช่น เสมียน เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2561) พบว่า การย้ายถิ่นของประชากรมีแนวโน้มลดลง

 

จำนวนผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่น พ.ศ. 2551-2561

ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562